Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Jelka


Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka (účinné od 07.09.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka (účinné od 07.09.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka (účinné od 23.08.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou (účinné od 21.07.2022)


Štatút obce Jelka
(účinné od 17.05.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držana psov na území obce Jelka (účinné od 15.03.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného (účinné od 15.03.2022)

Programový rozpočet obce na roky 2022-2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného (účinné od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka (účinné od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka (účinné od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka (účinné od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka (účinné od 31.12.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka (účinné od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka (účinné od 02.11.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka (účinné od 31.08.2021)


Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka (účinné od 27.07.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka (účinné od 27.07.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov (účinné od 29.03.2021)

Programový rozpočet obce Jelka na roky 2021-2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevázdku mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy (účinné od 01.01.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka (účinné od 01.01.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka (účinné od 01.01.2021)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp (účinné od 31.12.2020)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka (účinné od 31.12.2020)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou (účinné od 31.12.2020)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach (účinné od 01.01.2021)


Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Požiarny poriadok obce Jelka

Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka

Nájomná zmluva pre Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka


Prehlásenie klienta o dobrovoľnom zapojení sa do Systému prestupného bývania pre obec Jelka pre Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka

Domový poriadok pre Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka


Programový rozpočet obce na roky 2020-2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.14/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi  malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka
(účinné od 1.1.2020)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.13/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  odpadom na území obce Jelka (účinné od 1.1.2020)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj (účinné od 1.1.2020)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.11/2019 o miestnych daniach (účinné od 1.1.2020)


Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka - Zmeny a doplnky č. 1.
(účinné od 1.1.2020)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019  o miestnom poplatku za rozvoj (účinné od 3.5.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka
(účinné od 3.5.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019  o určení názvu ulice (účinné od 3.5.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 - obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 - obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 -obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka (účinné od 17.8.2019)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 - obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 - obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka (účinné od 17.8.2019)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka      (účinné od 1.1.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach  č. 2/2018     (účinné od 1.1.2019)


Rok 2017


Rozpočet obce na rok 2018 - po 1. úprave  (účinný od 22.10.2018)
Rozpočet obce na roky 2019 - 2021 (účinný od 22.10.2018)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka 
     (účinné od 1.1.2018 do 1.1.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach  č. 3/2017     (účinné od 1.1.2018 do 1.1.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka  č. 4/2017 o poskytovaní elektronických služieb    (účinné od 1.1 2018)

Rozpočet obce na rok 2018 - 2020

Rozpočet obce na rok 2017 - po 1. úprave

Rozpočet obce na rok 2017 až 2019

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach (platné od 1.1.2017 do 1.1.2018)

Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku na území obce Jelka (platné od 1.3.2017)

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelka Platná od 01.07.2016
Rozpočet obce na rok 2016 až 2018


Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 až 2017

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jelka č. 3./2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného


Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
Rok 2013

Smernica č-01/2013 o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu

Programový rozpočet obce Jelka na roky 2013 - 2015 - 2. zmena


Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka číslo 2 /2012


Rozpočet obce na rok 2013

Upravený rozpočet obce na rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území obce Jelka


Rok 2012

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka č.1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce


Výška príspevku MŠ jedáleň

Výška príspevku ZŠ jedáleň

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Poskytovanie príspevku na stravu

VZN obce Jelka - dane

Pracovný poriadok
- novinky e-mailom