Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Tlačová správa - projekt KORENE17. júna 2021 bol v rámci online tlačovej konferencie predstavený projekt, ktorý vznikol v spolupráci obcí Jelka a Galgagyörk.

Projekt podporovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzením Rába-Dunaj-Váh a Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom – Interreg V-A.

Názov podprogramu: SK HU Fond malých projektov pre západný región

Názov projektu: Gyökerek – hagyományok és kultúra, elődeink őröksége / Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkov alebo v krátkosti Gyökerek – Korene.

Predmetom projektu je predstavenie kultúrneho a historického odkazu predkov pre mladé generácie Slovákov a Maďarov, kde mimo rámca partnerstva samospráv doposiaľ existujú aj rodinné väzby.  

Cieľom projektu je rozšírenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Jelka a Galgagyörk, vytvorenie priestoru na vzájomnú komunikáciu a spoznávanie sa mladých ľudí, posilnenie poznania jazyka, kultúry a tradícií predkov a zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce plánovaním aktivít do budúcnosti.

Aspektom projektu nie je čisté predstavenie, ale oživenie kultúrnych tradícií. Projekt zlepšuje spolunažívanie menšín, pomáha rozvoju kultúry v prihraničnom území a má vplyv na pozitívnu socializáciu mladej generácie.

Aktivity projektu:

Jelka, 28. jún - 2. júl - 5 dňový letný mládežnícky tábor v Jelke
s účasťou detí a dospelých z Jelky a Galgagyörku /z programu: spoznávanie našej obce, splav po Malom Dunaji, návšteva jelčianskeho vodného kolového mlyna a skanzena, výlet do hlavného mesta SR, návšteva slovenskej aj maďarskej školy/

Jelka, 30. jún – seminár zameraný na výmenu skúseností s edukáciou menšinovej kultúry a vzdelávania, sociológiu menšín a kultúru nášho regiónu

Jelka, 1. júl – prezentačný literárny večierok
  a stretnutie s maďarským básnikom, rodákom našej obce, Károlyom Fellingerom

Jelka, 2. júl – seminár zameraný na prezentáciu,zachovanie a odovzdávanie tradícií našich menšín mladším generáciám.

Ďalšia časť projektu - Prezentácia kultúry Dolnozemských Slovákov,bude realizovaná v Galgagyörku, pri návšteve Slovákov do krajiny predkov v Maďarsku a uskutoční sa v septembri. Súčasťou projektu bude aj dvojjazyčná publikácia, zborník prednášok o menšinovej identite pre mladých.

Výsledkom projektu bude kultúrna spolupráca v cezhraničnom priestore, majúca konkrétny dopad na skvalitnenie života v partnerských obciach.Výsledky a výstupy projektu budú predovšetkým podujatia, ktoré budú realizované s cieľom vytvoriť spojenia medzi mladými ľuďmi a posilniť priateľský vzťah s našou družobnou obcou.
21.04.2024
Obec Jelka