Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
CIVILNÁ OCHRANA

 

civilna ochranaCivilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom  zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

 
 
Všeobecné informácie
 

Rady pre občanov – príručka pre obyvateľstvo

Integrovaný záchranný systém

Evakuácia
Ukrytie

Odporúčania pre obyvateľstvo pri vzniku Mimoriadnej UdalostiŠPECIFICKÉ Informácie PRE OBYVATEĽOV OBCE JELKA
 

Informácia pre verejnosť - Jelka.29.02.2024
Obec Jelka