Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách  do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, konaných  dňa 29.10.2022

 
Oprávnený volič, ktorý je v karanténe, alebo v izolácii z dôvodu ochrany verejného zdravia –COVID-19, a ďalšie osoby, ktoré v deň konania spojenýchvolieb žijú s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti, môžu hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.
 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je   možné najskôr od 24. októbra 2022 (v pondelok). Najneskorší termín je 28. október 2022 do 12.00 hod. (v piatok), výlučne telefonicky. Žiadosti prijíma zapisovateľka miestnej volebnej komisie.

 
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
 
Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:
 
Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.


29.02.2024
Obec Jelka