Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Strategické dokumenty obce
Územný pán obce Jelka  /účinný od 1.1.2020/


Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka - Zmeny a doplnky č. 1.   /účinné od 1.1.2020/

Príloha č.1 - B. ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ
Príloha č.2 - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, Mierka 1:10000
Príloha č.3 -
Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, Mierka 1:5000
Príloha č.4 - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - Záväzná časť riešenia a VP stavby , Mierka 1:10000
Príloha č.5 - Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - Záväzná časť riešenia a VP stavby , Mierka 1:5000Požiarny poriadok obce Jelka


Požiarny poriadok obce Jelka  /účinný od: 13.10.2020/Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka


/účinný od: 31.03.2020/


Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka


Nájomná zmluva pre Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka


Prehlásenie klienta o dobrovoľnom zapojení sa do Systému prestupného bývania pre obec Jelka pre Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka

Domový poriadok pre Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka


Plán hospodárskeho s sociálneho rozvoja obce Jelka na roky 2014-2022


Dokument PHSR vo formáte .PDF


Uznesenie obecného zastupiteľstva v Jelke o PHSR  obce Jelka


Uznesenie obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 14.10.2015 o schválení opatrení, projektov a aktivít za obec Jelka ako súčasti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2022.

Dokument uznesenia vo formáte .PDF
Finančný rámec pre realizáciu PHSR vo formáte .PDFProgram odpadového hospodárstva obce Jelka na roky 2016-2020


Dokument POH vo formáte .PDF


Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022


Dokument KPSS vo formáte .PDF


24.06.2024
Obec Jelka