Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Informácie o podávaní daňových priznaní k miestnym daniam

 

Obecný úrad informuje obyvateľov, že v prípade, ak u nich v roku 2021 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k ich nehnuteľnostiam a to tak, že:

 Dovoľujeme si občanom pripomenúť, že v rámci sčítania psov v roku 2021 má obec prehľad o skutočnom počte psov.

              

Podať daňové priznanie môžete tromi spôsobmi:

  1. 1.   Osobne počas stránkových dní

Papierové formuláre na daňové priznanie budú vo vchode obecného úradu. Aj tento rok obecný úrad vychádza maximálne z ústrety občanom – tlačivá a základné informácie dostanú priamo v kancelárii daní a poplatkov v budove obecného úradu č. dverí 6. Zamestnankyňa oddelenia daní a poplatku tu okrem formulárov poskytne aj základné usmernenie, ktoré tlačivo ako vypĺňať.

  1. 2.  Poštou (vyplnený a podpísaný formulár ktorý nájdete na https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf je potrebné poslať na adresu Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka
  2.  
  1. 3. Z pohodlia domova v elektronickej forme vyplnením tlačiva na  https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf následným vytlačením, podpísaním, oskenovaním a odoslaním na emailovú adresu: dane@jelka.sk . Dovoľujeme si vás upozorniť, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) je potrebné tento naskenovaný dokument zaheslovať a heslo nám oznámiť buď telefonicky alebo SMS správou na tel.č. 0910 221 911
  2.  
  1. 4. Plne elektronicky prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu. Elektronické tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa v tejto forme sú k dispozícii online na internetovej stránke obce: jelka.esmao.sk

POZOR! K vyplneniu a odoslaniu týchto tlačív potrebujete elektronický občiansky preukaz a eID.

 

 

Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 70 rokov, nemusia požiadať o úľavu na dani, robí sa to automaticky podľa rodného čísla. Daňové priznanie nemusia podávať ani občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny. Správca dane nebude vyrubovať miestnu daň z pozemkov a z nehnuteľnosti, pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 3,- €.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti budú doručené v obvyklom termíne (Február/Marec).

 

Zároveň vyzývame občanov, aby v čo najkratšej dobe uhradili svoje nedoplatky na daniach. Informácie o stave nedoplatkov môžete získať na tel. čísle 031/ 7876 182 alebo e-mailom dane@jelka.sk .

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Tlačivo na daňové priznanie: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3581/73/09_priznanie_priloha_znizenie-oslobodenie.pdf

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Poucenie.pdf

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol v priebehu roku 2021 raz novelizovaný zákonom č. 470/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa tento zákon.  - Týmto zákonom sa ustanovujú druhy miestnych daní, zdaňovacie obdobie, vymedzenie pojmov, ako: správca dane, daňovník, predmet dane, základ dane, sadzba dane, výpočet dane, oslobodenie od dane a zníženie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti.

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/470/ZZ_2021_470_20211211.pdf

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach: http://www.jelka.sk/webimages/file/navrh_vzn_c_5_2020_o_miestnych_daniach.pdf

 

 21.04.2024
Obec Jelka