Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

 

 

 

Názov orgánu verejnej správy:                  OBEC JELKA
Miesto pôsobenia:                                     Obecný úrad Jelka

 

JAZYK MENŠINY, ktorý občania

Slovenskej republiky, ktorí sú osobami

patriacimi k národnostnej menšine,

môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:                maďarský jazyk

 

 

 

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

 

– Právo vo vzťahu k obci Jelka komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.

– Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.

– Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

 

Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

 


 

 

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

 

– Obec Jelka poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.

– Rozhodnutie Obce Jelka v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.

– Rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).

– Obec Jelka poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

 

Obec Jelka zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:

- prostredníctvom výkonného orgánu

Ing. Gabriel Kiš                                starosta obce

   a svojich zamestnancov

Melinda Németh                             prednostka obecného úradu

Mgr. Gabriela Horváthová               kancelária starostu a právna agenda

Ing. arch. Silvia Varjú                    stavebná agenda a pozemky

PhDr. Nikoleta Molnáriová               evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie

Marta Szabóová                            matričný úrad a podateľňa

Agneša Madarásová                       odpadové a miestne hospodárstvo, mzdová agenda

Zita Tóthová                                 dane a agenda cintorína

Sidónia Banková                           účtovníctvo

Viola Ravaszová                            pokladňa

Ing. Elvíra Hollósyová                    administratíva

 

 

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.

 

V Jelke dňa 1. júna 2020

 

 

                                                                                                                                 Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                   starosta obce

 

Dôležité linky: 

Právne predpisy v maďarskom jazyku         https://www.slov-lex.sk/madarsky-jazyk

Dôležité informácie                                    https://www.onkormanyzas.sk/
13.07.2024
Obec Jelka