Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.....

24.10.2022
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr od 24. októbra 2022 (v pondelok). Najneskorší termín je 28. október 2022 do 12.00 hod. (v piatok), výlučne telefonicky. Žiadosti prijíma zapisovateľka miestnej volebnej komisie PhDr. Nikoleta Molnáriová na tel. č. 031/7876 182.

21.10.2022Stavebníci Zoltán Oroš a manželka Zita Orošová r. Csandalová, obaja bytom Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka, podali dňa 23.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavieb: „Rodinný dom - prístavba“. Stavba je začatá na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka.

12.10.2022


- novinky e-mailom