Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr od 24. októbra 2022 (v pondelok). Najneskorší termín je 28. október 2022 do 12.00 hod. (v piatok), výlučne telefonicky. Žiadosti prijíma zapisovateľka miestnej volebnej komisie PhDr. Nikoleta Molnáriová na tel. č. 031/7876 182.

21.10.2022

Stavebníci Zoltán Oroš a manželka Zita Orošová r. Csandalová, obaja bytom Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka, podali dňa 23.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavieb: „Rodinný dom - prístavba“. Stavba je začatá na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka.

12.10.2022
Stavebníci Július Horváth, bytom Trhová 320/8, 925 23 Jelka a Silvia Škultétyová r. Škultétyová, bytom J. Dalloša 1353/37, 925 21 Sládkovičovo, podali dňa 24.08.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

12.10.2022


A II. világháború után községünkből mintegy 216 személyt hurcoltak erőszakkal közmunkára, Cseh- és Morvaországba és több mint 500 személyt telepítettek át Magyarországra, a messzi Baranya megyébe.

11.10.2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva fyzické a právnické osoby na vykonanie deratizácie v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022.

07.10.2022

- novinky e-mailom 

Počasie Jelka online