ďťż
Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

CIVILNÁ OCHRANA

 

civilna ochranaCivilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom  zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatežstva v znení neskorších predpisov chráni život, zdravie a majetok a utvára podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

 
 
Všeobecné informácie
 

Rady pre občanov – príručka pre obyvatežstvo

Integrovaný záchranný systém

Odporúčania pre obyvatežstvo pri vzniku Mimoriadnej UdalostiŠPECIFICKÉ Informácie PRE OBYVATEźOV OBCE JELKA
 

Informácia pre verejnos - Jelka.

- E-mail értesítések 

 

ďťż