Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Kalendár udalostí

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2022 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

29.09.2022

Stavebník Volodymyr Kovalenko, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava, v zastúpení JUDr. Ing. Andrea Czvedlerová, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín, podal dňa 27.07.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom Bungalov 1673“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní, na pozemku parc. č. 898/40 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

22.09.2022


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.09.2022.

14.09.2022

- novinky e-mailom 

Počasie Jelka online